වංචනික නාගානන්ද කොඩිතුවක්කුගේ නව ව්‍යවස්ථා ප්‍රෝඩාව ගැන චාපා බණ්ඩාර මහතාගේ අදහස්