රාජගිරියේ අරියඥාණ භික්ෂුව ගැන ලියා තිබූ ලිපි පිළිබඳ

In Sinhala:

රාජගිරියේ අරියඥාණ භික්ෂුව විසින් සිදුකරනු ලබන ධර්ම විකෘතිය පිළිබඳ මවිසින් ලියා තිබූ ලිපි පිළිබඳ යම් අයෙකු විසින් මෙම වෙබ් අඩවිය පවත්වාගෙන යනු ලබන හොස්ටින් සමාගමට පැමිණිල්ලක් කර ඇත. හොස්ටින් සමාගමේ ඉල්ලීම මත එම පිටු බැලිය නොහැකි අයුරින් මවිසින් අද දින අවහිර කරන ලදී.

උක්ත පැමිණිල්ල නිසා මෙම වෙබ් අඩවියේ පළ කොට තිබූ ලිපි ඉවත් කිරීමට සිදුවීම හේතුවෙන් මාගේ මූලික අයිතිවාසිකම් කඩවීමක් සිදුව ඇත. තවද පැමිණිලිකරු විසින් මා පිළිබඳ බරපතල සාවද්‍ය ප්‍රකාශ සිදුකර හොස්ටින් සමාගම නොමඟ යවා ඇත. එබැවින් පැමිණිලිකරුට විරුද්ධව අපරාධ චෝදනා යටතේ නීතිමය කටයුතු කෙරුමට නියමිතයි.

කමල් වික්‍රමනායක
ලංකා වේලාවට අනුව 2021 අප්‍රේල් 29 වන දින
යාවත්කාලීන කිරීම: 2021 මැයි 03 වන දින

In English:

Someone has complained to the hosting company that runs this website about the articles I have written about the distortion of Dhamma done by bhikkhu Rajagiriye Ariyagnana. At the request of the hosting company, today I blocked those pages from being viewed.

My fundamental rights have been violated due to the above complaint since the articles published on this website had to be removed. Also, the complainant has made serious misrepresentations about me and misled the hosting company. Therefore, legal action is to be taken against the complainant on criminal charges.

Kamal Wickramanayake
On the 29th of April, 2021 as per Sri Lankan time
Updated: 03rd of May, 2021