සංකල්ප යනු ධම්මද?

Poster's name (Optional): 
Chandana Kithalagama

http://www.trekmentor.com/si/content/book/971

ත්‍රිකෝණයට පද තුනක් ඇති බව සංකල්පයක් නිසා එය අයිති වන්නේ කුමකටද? එය ධම්ම කොටසට අයති නොවන්නේ ඇයි?

සටහන: මෙම සාකච්ඡාවන්ට ප්‍රතිවචන (reply) ලබාදීමේ හැකියාව අවසාන සටහන ප්‍රකාශිත දිනයෙන් සති හතරක් ඉක්ම ගිය පසු ඉබේම අක්‍රීය වේ. එම අක්‍රීය කිරීමට පසුව එවන් සාකච්ඡාවකට ප්‍රතිවචන ලිවීමට ඔබ කැමති නම් ප්‍රතිවචන ලබාදීමේ හැකියාව සක්‍රීය කිරීම පිණිස අදාල සාකච්ඡාව කුමක්ද යන්න සඳහන් කර http://www.trekmentor.com/si/contact යන තැනින් අපට පණිවිඩයක් යොමු කරන්න.