භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් දේශිත සිලය. හා අන්‍ය ආගමික සිල් අතර ඇති වෙනස වෙනස පැහැදිලි කර දෙන්න

Poster's name (Optional): 
Ven sudassi

භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් දේශිත සිලය. හා අන්‍ය ආගමික සිල් අතර ඇති වෙනස වෙනස පැහැදිලි කර දෙන්න

සටහන: මෙම සාකච්ඡාවන්ට ප්‍රතිවචන (reply) ලබාදීමේ හැකියාව අවසාන සටහන ප්‍රකාශිත දිනයෙන් සති හතරක් ඉක්ම ගිය පසු ඉබේම අක්‍රීය වේ. එම අක්‍රීය කිරීමට පසුව එවන් සාකච්ඡාවකට ප්‍රතිවචන ලිවීමට ඔබ කැමති නම් ප්‍රතිවචන ලබාදීමේ හැකියාව සක්‍රීය කිරීම පිණිස අදාල සාකච්ඡාව කුමක්ද යන්න සඳහන් කර http://www.trekmentor.com/si/contact යන තැනින් අපට පණිවිඩයක් යොමු කරන්න.