පරිත්‍යාග

අප විසින් කරගෙන යනු ලබන කටයුතු ඉදිරියට කරගෙන යෑමට සහ පුළුල් කිරීමට මුදලින් උපකාර කිරීමට ඔබ කැමැත්තේ නම් ඔබගේ පරිත්‍යාග එවීම සඳහා පහත දැක්වෙන බැංකු ගිණුම් විස්තර භාවිතා කරන්න.

අපගේ කටයුතු ශ්‍රී ලංකාවේ සිට ක්‍රියාත්මක කෙරේ. ශ්‍රී ලංකාව තුළ මෑතක සිට පිටරටවලට ගෙවීම් කිරීමේ බාධක පැනවීම හේතුවෙන් පිටරටවල ඇති අපගේ හොස්ටින් සමාගම් වෙත ගෙවීම් කිරීමේ අපහසුවක් ඇතිවෙමින් පවතියි. එබැවින් ඔබගේ පරිත්‍යාග අපගේ ශ්‍රී ලාංකීය රුපියල් ගිණුමට නොව පහත දක්වා ඇති වෙනත් ගිණුම්වලට යොමු කිරීමට උත්සාහ ගන්නා මෙන් ඉල්ලමු. එසේ උවත් ශ්‍රී ලාංකීය බැංකු ගිණුමට එවනු ලබන යම් මුදලක් වේ නම් එම මුදල අපගේ කටයුතු පුළුල් කිරීම සඳහා භාවිතා වනු ඇත.

ඔබ විසින් යම් පරිත්‍යාගයක් කරන ලද නම් ඒ පිළිබඳ ඊමේල් මඟින් අපව දැනුවත් කරන්න.

 1. යූරෝ (ලොව වටා ඕනෑම බැංකු ගිණුමකින්)
 2. බ්‍රිතාන්‍ය පවුම් (ලොව වටා ඕනෑම බැංකු ගිණුමකින්)
 3. ඇමෙරිකානු ඩොලර්
 4. ඕස්ට්‍රේලියානු ඩොලර්
 5. නවසීලන්ත ඩොලර්
 6. කැනේඩියානු ඩොලර්
 7. හංගේරියානු ෆොරින්ට්‍
 8. සිංගප්පූරු ඩොලර්
 9. තුර්කි ලීරා
 10. ශ්‍රී ලාංකීය රුපියල් (ලොව වටා ඕනෑම බැංකු ගිණුමකින්)

EUR (Euro) - From bank accounts inside the EU and SEPA and from bank accounts outside the EU and SEPA:

Account Holder
  Kamal S. K. Wickramanayake Herath Mudiyanselage

IBAN
  BE83 9671 4101 3815

Bank Code (SWIFT / BIC)
  TRWIBEB1XXX

Address
  Avenue Louise 54, Room S52
  Brussels
  1050
  Belgium

GBP (British Pound) - From bank accounts inside the UK:

Account Holder
  Kamal S. K. Wickramanayake Herath Mudiyanselage

Account Number
  44730047

UK Sort Code
  23-14-70

IBAN
  GB30 TRWI 2314 7044 7300 47

Address
  TransferWise
  56 Shoreditch High Street
  London
  E1 6JJ
  United Kingdom

GBP (British Pound) - From bank accounts outside the UK:

Account Holder
  Kamal S. K. Wickramanayake Herath Mudiyanselage

SWIFT/BIC
  TRWIGB2L

IBAN
  GB30 TRWI 2314 7044 7300 47

Address
  TransferWise
  56 Shoreditch High Street
  London
  E1 6JJ
  United Kingdom

USD (United States Dollar) - From bank accounts inside the USA:

Supported
  ACH payments (electronic money transfers)

Account Holder
  Kamal S. K. Wickramanayake Herath Mudiyanselage

Account Number
  8310233034

ACH Routing Number
  026073150

Account Type
  Checking

Address
  TransferWise
  19 W 24th Street
  New York NY 10010
  United States

Partnering bank address
  Community Federal Savings Bank
  89-16 Jamaica Ave
  Woodhaven NY 11421
  United States

AUD (Australian Dollar) - From bank accounts inside Australia

Account Holder
  Kamal S. K. Wickramanayake Herath Mudiyanselage

Account Number
  119969950

BSB Code
  802-985

Address
  TransferWise
  36-38 Gipps Street
  Collingwood 3066 Australia

* Moneytech is the partnering bank.

NZD (New Zealand Dollar) - From bank accounts inside New Zealand

Account Holder
  Kamal S. K. Wickramanayake Herath Mudiyanselage

Account Number
  02-1291-0172092-000

Address
  BNZ
  Deloitte Centre, 80 Queen Street
  Auckland
  92208
  New Zealand

CAD (Canadian Dollar) - From bank accounts inside Canada

Supported
  EFT (electronic fund transfers) and Direct Deposits are supported.

Not supported
  Domestic wire transfers, Interac, Online Bill Transfers (OBT), SWIFT

Account Holder
  Kamal S. K. Wickramanayake Herath Mudiyanselage

Account Number
  200110111764

Institution number
  621

Transit number
  16001

Address
  TransferWise Canada Inc.
  99 Bank Street, Suite 1420
  Ottawa ON K1P 1H4
  Canada

HUF (Hungarian Forint) - From bank accounts inside Hungary:

Account Holder
  Kamal S. K. Wickramanayake Herath Mudiyanselage

Account Number
  12600016-10527153-82390875

Address
  Avenue Louise 54, Room S52
  Brussels
  1050
  Belgium

SGD (Singapore Dollar) - From bank accounts inside Singapore:

Account Holder
  Kamal S. K. Wickramanayake Herath Mudiyanselage

Account Number
  885-074-151-825

Bank Code
  7171

Address
  DBS Bank Ltd
  12 Marina Boulevard
  Singapore 018982

TRY (Turkish Lira) - From bank accounts inside Turkey:

Account Holder
  Kamal S. K. Wickramanayake Herath Mudiyanselage

IBAN
  TR27 0010 3000 0000 0038 1166 70

LKR (ශ්‍රී ලාංකීය රුපියල්) - ලංකාව තුළ ඇති බැංකු ගිණුම්වල සිට සහ සෘජු බැංකු තැන්පත් කිරීම්:

ගිණුම් හිමියා
  H M K S K Wickramanayake

ගිණුම් හිමියාගේ ලිපිනය
  No 41/1, Rambukkana Road
  Mawathagama
  Sri Lanka.
  (Postal code: 60060)

ගිණුම් අංකය
  8038747901

බැංකුව
  කොමර්ෂල් බැංකුව

බැංකු ශාඛාව
  මහනුවර (Kandy)
LKR (Sri Lankan Rupee) - From bank accounts outside Sri Lanka:
Account Holder
  H M K S K Wickramanayake

Account Holder's Address
  No 41/1, Rambukkana Road
  Mawathagama
  Sri Lanka
  (Postal code: 60060)

Account Number
  8038747901

Bank
  Commercial Bank Of Ceylon PLC

Bank Code (SWIFT)
  CCEYLKLX

Bank Address
  Commercial House
  No 21, Sir Razik Fareed Mawatha
  P.O. Box 856
  Colombo 1
  Sri Lanka

Additional Details
  Bank Code: 7056
  Bank Branch: Kandy
  Branch Code: 004