දහම් ගැටලු සහ පිළිතුරු

ඔබ යොමු කරන දහම් ගැටලු සියල්ලම මෙහි පළ නොවේ. සියලු ගැටලු සඳහා පිළිතුරු ලබා දීමද සිදු නොවේ. තවද පිළිතුරු ලබා දීම දින, සති හෝ මාස කිහිපයකින් හෝ බෙහෙවින්ම පමා විය හැක. එසේ උවත් ඔබේ ගැටලු පැහැදිලිව සහ විස්තර ඇතිව ලියා යොමු කරන්න. පිළිතුරු ලබා දීම සුදුසු යැයි වැටහෙන පමණින්, පිළිතුරු ලබා දීමට සුදුසු යැයි වැටහෙන කාලයකදී හා හැකි පමණින් එම දහම් ගැටලුවලට පිළිතුරු ලබා දෙනවා ඇත. - 2015 අප්‍රේල් 13 දින.

 

Topicsort descendingRepliesLast reply
Closed topic
0 n/a
Closed topic
0 n/a
Closed topic
0 n/a
Closed topic
0 n/a
Closed topic
2
Closed topic
0 n/a
Closed topic
0 n/a
Closed topic
1
Closed topic
2
Closed topic
2
Closed topic
0 n/a
Closed topic
0 n/a
Closed topic
0 n/a
Closed topic
1

Pages

Subscribe to RSS - Daham questions and answers