මීවනපලානේ හිමි ප්‍රසිද්ධිය පිණිස තම නම විකුණූ බව වහරක හිමි සඳහන් කිරීම