රතුපස්කැටියේ විමුක්තිරතන හිමිව සංඝ සභා සාමාජිකත්වයෙන් ඉවත් කිරීම