ත්‍රිපිටකය විකෘති කරන මීවනපලානේ පචෝරිස්ට රැවටුණු උඩුවේ ධම්මාලෝක ත්‍රිපිටකය ජාතික උරුමයක් කිරීම ගැන මෑතකදී පැවසීම

ත්‍රිපිටකය විකෘති කරන මීවනපලානේ පචෝරිස්ට රැවටුණු උඩුවේ ධම්මාලෝක මීවනපලානේ පචෝරිස්ගේ මිත්‍යා දෘෂ්ටීන් පැතිරවීමට අනුබල දීම:

උඩුවේ ධම්මාලෝක ත්‍රිපිටකය ජාතික උරුමයක් කිරීම ගැන මෑතකදී පවසන ලද දෑ:

සබැඳිය: