උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි බුදු සසුන වෙනුවෙනුත් අප සැමගේ යහපත වෙනුවෙනුත් මුල පුරා ඇති උතුම් කාර්යය අගයමු

මේ සුදුසු කාලයයි!

"චිරං තිට්ඨතු ලොකස්මිං සම්මාසම්බුද්ධශාසනං,
තස්මිං සගාරවා නිච්චං හොන්තු සබ්බෙපි පාණිනො."