වංචනික නාගානන්ද කොඩිතුවක්කු නව ව්‍යවස්ථාවක් ගෙන ඒමට අඥාන ආකාරයකට උත්සාහ ගැනීම ගැන වික්ටර් අයිවන් මහතාගේ අදහස්