පැවිද්දන්ට සහ ආගම්වලට ගැරහීම ගැන ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා නොමනා ආකල්පයකට එළඹ සිටීම