අසුරුසන් ගසන පමණ කලකුත් අනිත්‍ය සංඥා වැඩීම ගැන ගොතටුවේ රේවතගේ ප්‍රලාප