ධර්මය වරදවා ගත් ඇඹිලිපිටියේ ආනන්ද හිමිගේ සදාකාලික ආත්ම ප්‍රලාපය

ක්‍රෑහ්, තුක්.

මොනවාද මේ දොඩවන විකාර? විසුද්ධි මාර්ගයටත් ගහරනවා, සදාකාලික ආත්මයක් ගැනත් දොඩවනවා.