පොසොන් පෝ දා නිමිති කොට රුචිර විජේසේන මහතාගෙන් අන්ධබාල අදහස්