කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද හිමි පිළිබඳ හෑගොඩ විපස්සි හිමි පවසන දෑ

ඉහත වීඩියෝවේ කාලය 01:15:14 සිට 01:26:24 පමණ වන තෙක් කොටසේ හෑගොඩ විපස්සි හිමි කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද හිමි ගැන පවසන දෑ දක්නට පුළුවන්. පහත දැක්වෙන්නේ හෑගොඩ විපස්සි හිමිගේ අදහස් දැක්වෙන තවත් වීඩියෝ දෙකක්.

සබැඳිය: