වලස්මුල්ලේ අභය හිමිව සංඝ සභා සාමාජිකත්වයෙන් ඉවත් කිරීම