පිටිදූවේ තුච්ඡ සිරිධම්මගේ මුහුණට පස්ස හුදෙකලා දෙඩිල්ල