සනත්ගෙන් බේරෙන්න පිටිදූවේ පකිස් බූරුවා ධර්මගොඩ කොපිරයිට්නන්ද හිවල් හාමි අස්සේ රිංගීම

සනත් නම් අයෙකු විසින් අසන ලද ප්‍රශ්‍න කිහිපයටක සියම් නිකායේ මල්වතු පාර්ශවයේ පිටිදූවේ පකිස් බූරුවාට උත්තර දී ගන්නට බැරුව දාඩිය ද දමන ලද බව ටික කලකට පෙර අන්තර්ජාලයේ ප්‍රසිද්ධ වූ කරුණක්.

ඉහත දැක්වෙන්නේ සනත්ගෙන් බේරෙන්න පිටිදූවේ පකිස් බූරුවා ධර්මගොඩ කොපිරයිට්නන්ද පව්කාර ලොකු හිවල් හාමිව ආධාර උපකාර කරගන්නා ආකාරය දැක්වෙන වීඩියෝවක්. ආධාර උපකාර කරගන්නට ධර්මගොඩ කොපිරයිට්නන්ද හිවල් හාමි නොසිටියා නම් පිටිදූවේ පකිස් බූරුවාගේ තත්වය තවත් දුක්ඛිත වෙන්න ඉඩ තිබුණා.

පහතින් ඇත්තේ සනත් විසින් පිටිදූවේ පකිස් බූරුවාගේ එම වීඩියෝවට ප්‍රතිචාර ලෙස ප්‍රසිද්ධ කරන ලද වීඩියෝවක්.

 

 

සබැඳිය: