සල්ලාල පේරාදෙණියේ සුජාත නිනොන් ඩි වියර් ඩි රෝසාගෙන් කයින් ලවිංනස් ඉගෙන ගැනීම

ශ්‍රී ලංකා අමරපුර - රාමඤ්ඤ සාමග්‍රී මහා සංඝ සභාවේ සල්ලාල පේරාදෙණියේ සුජාත ඇමරිකාවේ ලාස් වේගාස්හි දී නිනොන් ඩි වියර් ඩි රෝසාගෙන් කයින් ලවිංනස් ඉගෙන ගත් ආකාරය කෙබඳු දැයි දැක්මට කැමති අයට මෙම සබැඳියෙන් ඊට යොමුවන්න පුළුවන්:

Venerable Bhante Sujatha Loving Kindness Monk | Vegas Live with Ninon

අතිරේක සබැඳිය: