රටගායෙන් පෙළෙන වරායායේ සමිත ගොවි මහතාට මහ ට්‍රැක්ටරයක් ඕනෑ ලු