ධර්ම දූෂක චාල්ස් තෝමස් ගැන කොත්මලේ කුමාරකස්සප හිමි පවසන දෑ