ධර්ම දූෂක චාල්ස් තෝමස් ගැන පිටිගල ධම්මවිනීත හිමි පවසන දෑ