ධර්මගොඩ කොපිරයිට්නන්ද පව්කාර ලොකු හිවල් හාමිගෙන් මුස්පේන්තු හිවලුන්ට අරුමෝසම් නාද රටා

ගැඹුරු අරුත් ඇති ලොව්තුරු දහම් පදයට හිත නොනැමෙන මුත් අරුමෝසම් හිස් නාද රටාවන්ට ආශා කරන මුස්පේන්තු හිවල් ප්‍රජාව වෙත ශ්‍රී ලංකා අමරපුර - රාමඤ්ඤ සාමග්‍රී මහා සංඝ සභාවේ ධර්මගොඩ කොපිරයිට්නන්ද පව්කාර ලොකු හිවල් හාමිගෙන්:

"🙏 Namo Buddhaya Theme (8D Audio) Use Headphone 🎧"

සබැඳි:

  1. චිත්ත දූෂක චාල්ස් තෝමස් බයිලා ගීතයක් ද ගයමින් මදුල්ල පන්සල තුළ සමූහ දූෂණයක යෙදීම
  2. සම්භාෂණ බෙරවිජ්ජා