අහේතුක නිවනට පිටිදූවේ පකිස් බූරුවා හේතුවක් කියයි

සියම් නිකායේ මල්වතු පකිස් බූරු පාර්ශවයේ පිටිදූවේ පකිස් බූරුවා:

[ කාලය 00:05:34 ]

නිවනට හේතුවක් වෙන්නේ සිහිය පවත්වාගනිමින් පියවරෙන් පියවර තමන්ගේ ඇතුලාන්තය දකිමින් තේරුම් ගනිමින් යන ගමනක්.

නිවනට මොන හේතු ද? නිවන අහේතුකයි. ඉහත දැක්වෙන්නේ නොදන්න නිවනක් ගැන කියන්න ගොස් ගොබ්බ පකිසා බොරුවක් කියන ආකාරය.

සබැඳිය: