පිටිදූවේ පකිස් බූරුවා චතුරාර්ය්‍යසත්‍යය අවබෝධ කර නැත. පකිසාම කියයි.

සියම් නිකායේ මල්වතු පකිස් බූරු පාර්ශවයේ පිටිදූවේ පකිස් බූරුවා:

[ කාලය 04:01 ]

දැං මට අවබෝධ වෙච්ච සත්‍යයක් නෑ.

සබැඳි:

  1. ත්‍රිපිටකයේ සූත්‍ර පිටකයේ සංයුත්‌තනිකායේ මහාවග්ගයේ සච්චසංයුත්තයේ ධම්‌මචක්‌කප්‌පවත්‌තන වග්ගයේ ධම්මචක්කප්පවත්තන සූත්‍රය
  2. ත්‍රිපිටකයේ සූත්‍ර පිටකයේ ඛුද්දකනිකායේ පටිසම්භිදාමග්ගප්පකරණයේ යුගනද්ධවග්ගයේ සච්චකථා