ත්‍රිපිටකය සත්‍යයක් යැයි පිළිගත යුතු ද? බලංගොඩ රාධ හිමිගෙන් අගනා විස්තර කිරීමක්

උක්ත මාතෘකාවට අදාළව ඉහත දැක්වෙන වීඩියෝවේ සදහන්ව ඇති බලංගොඩ රාධ හිමිගේ විස්තර කිරීම් ඉතාම අගෙයි.

නුවණැත්තෝ අසා සතුටු වෙත්වා!