- සබ්බාසව සූත්‍රයේ බුදු පියානන් නොපවසා ඇති ආස්‍රව ක්ෂය කිරීම කළ යුතු පිළිවෙලක් ඇතැයි වරදවා පැවසීම