- සීල, සමාධි, ප්‍රඥා යනු ඵලයක් නොව මාර්ගයක් පමණක් යැයි වරදවා කීම