මාර්ගඵල ලැබීමට ධ්‍යාන උවමනාද නැද්ද යන්න පිළිබඳ රණස්ගල්ලේ සිද්ධාර්ථගේ දෙපිටකාට්‍ටු කථා

* ඉහත වීඩියෝවේ වෙනත් ප්‍රලාප ද පවතියි.

[ කාලය 00:10:12 ]

"සෝතාපන්න වෙන්ඩ ධ්‍යානයක් අවශ්‍ය නෑ."

[ කාලය 00:30:35 ]

"මාර්ග ඵලයට පත්වෙන්ඩ නං ධ්‍යානයක් තියෙන්ඩම ඕනැ."