තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරි ලැජ්ජා නැතිව පරවාහැර චන්ද්‍රරතන හිමිගේ විවේචන වීඩියෝව වැළැක්වීමට කටයුතු කරයි