ධර්මගොඩ කොපිරයිට්නන්ද පව්කාර ලොකු හිවල්හාමි විසින් අභිධර්මය ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලැබීම පිළිබඳ තපෝවනයේ රතන හිමි පවසන දෑ