ඉන්දික පචවත්ත තමා ගැන පච දෙසීම පිළිබඳ ඩිලාන් පංචන ජයසිංහ මහතාගෙන් පිළිතුරු

ඉන්දික පචවත්තගේ චෝදනා සහ ඩිලාන් පංචන ජයසිංහ මහතාගේ පිළිතුරු දැක්වෙන වීඩියෝ නැරඹීම පිණිස පහත සබැඳිය හරහා අධිකරණ වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න:

"දෙබිඩි ජිවිතයක් ගතකරන අමන චීවර ධාරියා"