ශික්ෂාපද සමාදන් වීම පිළිබඳ කිරුළපන ධම්මවිජය හිමිගේ ප්‍රලාප