ඉන්දියාවේ මහාරාෂ්ඨ ප්‍රාන්තයේ අජන්තා ගුහා

Ajanta Caves

 

Ajanta Caves

 

Ajanta Caves Buddha Statue

 

 

 

 

අජන්තා ගුහා පිළිබඳ විකිපීඩියා පිටුව:
https://en.wikipedia.org/wiki/Ajanta_Caves

අජන්තා ගුහා ලොක උරුමයක් සේ නම් කර ඇති යුනෙස්කෝ ආයතනය අජන්තා ගුහා පිළිබඳව ප්‍රකාශයට පත් කර ඇති වෙබ් පිටුව:
http://whc.unesco.org/en/list/242/

අජන්තා ගුහා පිළිබඳව ඉන්දීය පුරාවිද්‍යාත්මක පර්යේෂණ ආයතනයේ (Archaeological Survey of India, ASI) වෙබ් පිටුව:
http://asi.nic.in/asi_monu_whs_ajanta.asp