රාජගිරියේ අරියඥාණ හිමි පිළිබඳ කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද හිමි පවසන දෑ

ඉහත වීඩියෝවේ කාලය 00:56:43 සිට 01:37:59 පමණ වන තෙක් ඇති සංවාද කොටසේ කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද හිමි රාජගිරියේ අරියඥාණ හිමි ගැන පවසන දෑ දක්නට පුළුවන්.