රාජගිරියේ අරියඥාණ හිමි පිළිබඳ හෑගොඩ විපස්සි හිමි පවසන දෑ

ඉහත වීඩියෝවේ කාලය 01:39:04 සිට 01:43:42 පමණ වන තෙක් කොටසේ හෑගොඩ විපස්සි හිමි රාජගිරියේ අරියඥාණ හිමි ගැන පවසන දෑ දක්නට පුළුවන්. පහත දැක්වෙන්නේ හෑගොඩ විපස්සි හිමිගේ අදහස් දැක්වෙන තවත් වීඩියෝවක්.

සබැඳිය: