නරිපණ්ඩිත කොත්මලේ කුමාරකස්සප හිමිගෙන් "අපි නොදන්න මහමෙව්නාව"