ධර්ම විකෘතිකයින් හමුවේ මහානායක පදවි දරන්නන්ගේ ක්‍රියාකලාපය පිළිබඳ මැදගම්පිටියේ විජිතධම්ම මහතාගේ අදහස්

මාන්කඩවල නන්දරතන හිමි විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු ලෙස උක්ත කරුණ ගැන මැදගම්පිටියේ විජිතධම්ම විශ්ව විද්‍යාල සේවක මහතා විසින් කරන ලද අදහස් දැක්වීමක් ඉහත වීඩියෝවේ දකින්න පුළුවන්. වීඩියෝවේ කාලය 41:45 පමණ සිට 54:18 පමණ දක්වා එම සාකච්ඡා කොටස අඩංගුයි.

සබැඳි:

  1. මහානායක පදවි සහ නිකාය භේදය පිළිබඳ කිරම විමලජෝතිගේ අදහස්
  2. මහානායක පදවි දරන්නන් පිළිබඳ පිටිදූවේ පකිස් බූරුවාගේ අදහස්
  3. මහානායක පදවි සහ නියෝජිත වර්ගවාදය පිළිබඳ ඉඳුරාගාරේ ධම්මරතන මහතාගේ අදහස්
  4. මහානායක පදවි දරන්නන් නිවැරදි දේශපාලනමය අනුශාසනා නොකිරීම පිළිබඳ ධර්මගොඩ කොපිරයිට්නන්ද පව්කාර ලොකු හිවල් හාමිගේ අදහස්
  5. මාන්කඩවල නන්දරතන හිමිගේ නරිවාද ශාසන සමික්ෂා 2020-03-21
  6. මල්වතු අස්ගිරි මහානායක පදවි දරන්නන් පිළිබඳ ගල්ලැහැපිටියේ පේමරතනගේ කියැවීමක්
  7. ගරු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා දේවදත්ත පරපුරේ උපදේශක මණ්ඩලයක් පත්කර ගනියි
  8. දෙව්දත් ක්‍රමය තවදුරටත් රැකීමට මකුලෑවේ විමල නම් තුච්ඡ පුද්ගලයෙක් රාමඤ්ඤ නිකායෙන් පෙරට එයි!
  9. කට පියාගත් මහානායක පදවි දරන්නන් පිළිබඳ පරවාහැර චන්ද්‍රරතන හිමිගේ අදහස්