සත්පුරුෂයින්ගේ විරුද්ධවාදිකම් සහ මෝඩයින්ගේ විරුද්ධවාදිකම් අතර වෙනස