ගරු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා රට පාලනය කරන්නේ බෞද්ධ ඉගැන්වීම්වලට අනුව ලු!