අධිගමලාභියෙකු තමන් පත් වූ අධිගමය ප්‍රකාශ නොකළ යුතු බවට විනය නීතියක් නැතැයි රාජගිරියේ නානා පන්නිපිටියේ නෝනාට අවිනයක් කීම