- ආස්‍රවයන් ක්ෂය කිරීමේ ඥානය තියෙන්නේ බුදුරජානන් වහන්සේට විතරයි යැයි රාජගිරියේ අරියඥාණ හිමි අධර්මයක් පැවසීම