ධර්මගොඩ කොපිරයිට්නන්ද පව්කාර ලොකු හිවල් හාමිගේ නවභරියා ප්‍රදර්ශනය

ශ්‍රී ලංකා අමරපුර - රාමඤ්ඤ සාමග්‍රී මහා සංඝ සභාවේ ධර්මගොඩ කොපිරයිට්නන්ද පව්කාර ලොකු හිවල් හාමිව ද දැක්වෙන නවභරියා ප්‍රදර්ශනයක් අඩංගු වීඩියෝවක් දින කිහිපයකට ඉහතදී අන්තර්ජාලයට එක්වී තිබෙනවා. වීඩියෝවේ පෝස්ටරයේ ධර්මගොඩ කොපිරයිට්නන්ද පව්කාර ලොකු හිවල් හාමිගේ සහ බිරින්දෑවරුන්ගේ යැයි හැඟවෙන පරිදි දක්වා ඇති ස්ත්‍රී රූප පහක් දැක්වෙනවා. වීඩියෝවේ ආරම්භයේ එබඳුම සේ හැඟවෙන පරිදි දක්වා ඇති තවත් ස්ත්‍රී රූප හතරක් ප්‍රදර්ශනය වෙනවා.

ශ්‍රී ලංකා අමරපුර - රාමඤ්ඤ සාමග්‍රී මහා සංඝ සභාවේ ධර්මගොඩ කොපිරයිට්නන්ද පව්කාර ලොකු හිවල් හාමිගේ නවභරියා ප්‍රදර්ශනය දැක්මට කැමති අයට මෙම සබැඳියෙන් ඊට යොමුවීමට පුළුවන්: http://www.endchannel.com/watch?v=yt/bNO4CLw056k

සබැඳි:

  1. ඇමරිකාවට ගිය පේරාදෙණියේ සුජාත ක්‍රිස්ටිනාගෙන් කයින් ලවිංනස් ඉගෙන ගැනීම
  2. 2019 ජනවාරි 5 වන දින මාතලේ අළුවිහාරයේදී ස්ත්‍රීන් විසින් පවත්වන ලද උමතු ප්‍රදර්ශනය
  3. අත්තරගම ප්‍රඥාලංකාර ස්ත්‍රීයක ස්පර්ශ කිරීම