ධර්මගොඩ කොපිරයිට්නන්ද පව්කාර ලොකු හිවල් හාමිගෙන් අඩ නිරුවත් ස්ත්‍රී රූපයක්

ශ්‍රී ලංකා අමරපුර - රාමඤ්ඤ සාමග්‍රී මහා සංඝ සභාවේ ධර්මගොඩ කොපිරයිට්නන්ද පව්කාර ලොකු හිවල් හාමිගේ අඩ නිරුවත් ස්ත්‍රී රූප ප්‍රසිද්ධ කිරීම කෙබඳු දැයි පරික්ෂා කර බැලීමට කැමති අයට මෙම සබැඳියෙන් ඊට යොමුවීමට පුළුවන්: "ඔබේ පරලොව උපත තීන්දු කරන ජනප්‍රිය ටෙලිනාට්‍ය". එම සබැඳියට අදාළ වීඩියෝවේ පෝස්ටරයේ අඩ නිරුවත් ස්ත්‍රී රූපය දැක්වෙනවා.

සබැඳි:

  1. ධර්මගොඩ කොපිරයිට්නන්ද පව්කාර ලොකු හිවල් හාමිගේ නවභරියා ප්‍රදර්ශනය
  2. ධර්මගොඩ කොපිරයිට්නන්ද පව්කාර ලොකු හිවල් හාමිගෙන් මුස්පේන්තු හිවලුන්ට අරුමෝසම් නාද රටා
  3. වැලිමඩ සද්ධාසීල හිමිගේ ස්ත්‍රී ප්‍රදර්ශනය