ඉන්දික පචවත්ත කිරුළපන ධම්මවිජය හිමිට පරිභව කරමින් අගය කරන මිසදිටුවන් සමහරක්