යෝජිත ත්‍රිපිටක සංරක්ෂණ පනතේ අඩුපාඩු පිළිබඳ තල්ගමුවේ සුධීරානන්ද හිමිගේ අදහස්