වංචනික නාගානන්ද කොඩිතුවක්කු නව ව්‍යවස්ථාවකින් බුදු දහමට ඇති රැකවරණය නැති කෙරුමට උත්සාහ කිරීම සහ දස රාජ ධර්මය පෙන්වා බෞද්ධයින් රැවටීම ගැන කොත්මලේ කුමාරකස්සප හිමිගේ අදහස්