නරිවාද ලබුවිජ්ජා සම්භාෂණයේ තේමා ගීතය 2020-01-04

ස්ත්‍රීන්ද එකතුව භික්ෂූන් වහන්සේලා බොහෝ පිරිසක් ඉදිරියේ ගායනා කෙරුණු නරිවාද ලබුවිජ්ජා සම්භාෂණයේ තේමා ගීතය:

"විභජ්ජවාද ධර්ම සම්භාෂණය ~ සත්යා මෙන්ඩිස් අමරසිරි පීරිස් ශූරීන් සමග 2020.01.4 ~ [T.R.D]"

සබැඳි:

  1. 2019 ජනවාරි 5 වන දින මාතලේ අළුවිහාරයේදී ස්ත්‍රීන් විසින් පවත්වන ලද උමතු ප්‍රදර්ශනය
  2. චිත්ත දූෂක චාල්ස් තෝමස් බයිලා ගීතයක් ද ගයමින් මදුල්ල පන්සල තුළ සමූහ දූෂණයක යෙදීම
  3. කිරුළපන ධම්මවිජය හිමිගෙන් ධර්ම දූෂක චාල්ස් තෝමස්ගේ ගීත වෙනුවට නන්දා මාලනීගේ ගීත
  4. ධර්මගොඩ කොපිරයිට්නන්ද පව්කාර ලොකු හිවල් හාමිගේ නවභරියා ප්‍රදර්ශනය
  5. ඇමරිකාවට ගිය පේරාදෙණියේ සුජාත ක්‍රිස්ටිනාගෙන් කයින් ලවිංනස් ඉගෙන ගැනීම
  6. මාන්කඩවල සුදස්සන හිමිගේ නරිවාද ලබුවිජ්ජා සම්භාෂණය - 2 (2020-01-04)