ගලගොඩඅත්තේ ඥානසාර තපෝවනයේ රතන හිමිට තර්ජනය කිරීම පිළිබඳ තපෝවනයේ රතන හිමිගේ අදහස්

තර්ජනය කිරීම ඉහත වීඩියෝවේ උපුටා දැක්වෙන කාලය: 31:28 පමණ සිට 33:50 පමණ දක්වා

සබැඳි:

  1. අධිකරණ: භික්ෂූන්ට දේශපාලනය අකැප බව පැවසීම නිසා ගලගොඩඅත්තේ ඥානසාර තපෝවනයේ රතන හිමිට තර්ජනය කිරීමෙන් පචීති ඇවතට පැමිණීම
  2. අධිකරණ: තපෝවනයේ රතන හිමි වෙනුවෙන් පෙනී සිටි බැවින් ගලගොඩඅත්තේ ඥානසාර කිරුළපන ධම්මවිජය හිමිට තර්ජනය කිරීම
  3. දේශපාලන චීවරධාරී ගලගොඩඅත්තේ ඥානසාර තපෝවනයේ රතන හිමිට බැණ තර්ජනය කිරීම පිළිබඳ පොලිස් පැමිණිල්ල
  4. දේශපාලනය කරන චීවරධාරීන් පිළිබඳ තපෝවනයේ රතන හිමිගේ අදහස්
  5. මාන්කඩවල සුදස්සන හිමිගේ නරිවාද ලබුවිජ්ජා සම්භාෂණය
  6. ධර්මගොඩ කොපිරයිට්නන්ද පව්කාර ලොකු හිවල් හාමි ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාට කැමති නෑ ලු!
  7. ''කවුද මේ උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හාමුදුරුවො...?''
  8. බුද්ධ ශාසනය සුරක්ෂිත කොට පෝෂණය කරමු